GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR (PŘIHLÁŠKA) PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů 

Ochrana Vašich osobních údajů je pro naši společnost ŽIRAFA-centrum angličtiny, Koželužská 20, 779 00 Olomouc, IČ: 76233901 dále jen „Správce“)velmi důležitá. Proto bychom Vás v následujících částech chtěli informovat v souladu s čl.12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“
o provádění zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů. Dále si Vás dovolujeme ubezpečit , že ochrana osobních údajů v naší společnosti, která se stává jejich správcem, probíhá v souladu s platnými právními předpisy.

Co je „GDPR“ 
Je anglická zkratka General Data Protection Regulation používaná jako stručný název Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016.
Co se rozumí „Osobním údajem“ / „Subjekt údajů“
Je to každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů), kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat odkazem na jistý identifikátor, tj. zejména jméno,
adresa, tel. číslo, e-mail. Subjektem údajů se pak rozumí fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají.
Co je „Zpracování osobních údajů“
Je to jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které správce provádí pouze za určitým účelem a z daného pohledu toto zpracování činí systematicky.
Kdo je „Správce“ a kdo „Zpracovatel“
Správce je subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování odpovídá a zpracovává je pro účely vyplývající z jeho činnosti.
Zpracovatel je pak subjekt, jehož si správce najímá pro možnost provádění zpracovatelských operací s osobními údaji, jimiž je správcem pověřen.
Rozsah, zdroje a účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou Správcem zpracovány v rozsahu, v jakém byly poskytnuty Správci subjekty údajů a to v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu se Správcem za účely níže uvedenými.
Zdrojem jsou údaje získané přímo od subjektů údajů, které vkládají do objednávkových či přihlašovacích formulářů. Správce tyto údaje považuje za přesné, pravdivé a dobrovolně
poskytnuté.
Osobní údaje subjekt údajů poskytuje Správci výhradně a pouze za účelem vedení agendy jazykové školy v jednotlivých kurzech a fakturační účely. Sumarizované údaje z objednávkových
formulářů mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pouze pro vnitřní potřebu Správce. Správce tímto prohlašuje, že nemá důvod a nebude předávat osobní údaje do zemí EU.

Způsob zpracování a ochrana osobních údajů, doba zpracování osobních údajů
Správce tímto prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.
Zpracování je prováděno prostřednictvím výpočetní techniky a event. i manuálním způsobem.
Správce provedl technická i organizační opatření k ochraně osobních dat tak, aby v žádném případě nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně,
ztrátě, k neoprávněnému přenosu či jinému zneužití. Zaměstnanci Správce nebo zpracovatelské subjekty Správce, které zpracovávají osobní data pouze na základě zpracovatelské smlouvy se
Správcem mají povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a principy ochrany dle GDPR, a to i po skončení pracovního poměru či ukončení zpracovatelských činností.
Doba zpracování je v souladu s dobou nutnou pro plnění účelu činnosti Správce. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů po dobu trvání tohoto souhlasu.
Správce má právo osobní údaje zpracovávat i po dobu potřebnou k vymáhaní práv Správce vůči subjektu údajů.
Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování
1) Jméno, příjmení, titul, e-mail
2) Poštovní nebo fakturační adresa, telefonní číslo, identifikační údaje přidělené státem (IČ, DIČ)
3) Platební údaje (bankovní spojení)

Subjekty osobních údajů

1) Zákazník Správce
2) Zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání Správce
3) Dodavatel a odběratel zboží a služeb Správce

Příjemci osobních údajů
1) Zpracovatelé osobních údajů – provozovatelé technologií, IT specialisté, účetní apod.
2) Státní orgány v rámci plnění povinností stanovených Správci právními předpisy (FÚ, ČSSZ,
zdravotní pojišťovny aj.)
Práva subjektu údajů
1) Právo na odvolání svého Správci uděleného souhlasu (kdykoliv)
2) Právo na přístup k osobním údajům – tj. získat od Správce informaci/potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány či nikoliv. Jsou-li osobní údaje zpracovávány, pak má subjekt údajů
právo získat informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemcích osobních údajů, dobu zpracování osobních údajů. Má možnost požadovat od Správce opravu
nebo výmaz osobních údajů, vznést námitku, podat stížnost u dozorového úřadu. Získat veškeré dostupné informace o zdroji svých osobních údajů, pokud je neposkytl sám subjekt údajů.
3) Právo na opravu nepřesných údajů – Správce má povinnost zabývat se žádostí subjektu údajů,
požaduje-li jejich opravu
4) Právo být zapomenut/na výmaz, tj. povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je
splněna alespoň jedna podmínka:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro dané účely
b) subjekt údajů odvolá svůj souhlas a neexistuji žádný právní důvod zpracování
c) subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právních povinností
5) Právo na přenositelnost údajů – je to možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, jež se subjektu údajů týkají a které dobrovolně Správci poskytl, předat tyto údaje jinému správci, aniž by
tomu původní Správce bránil. Podmínka k aplikaci tohoto práva je zpracování založené na právním důvodu nebo smlouvě azpracování je prováděno automatizovaně.

A další práva stanovená GDPR.

Kontakt na Správce
S dotazy k ochraně osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na:
ŽIRAFA-centrum angličtiny, info@zirafa-centrum.cz, tel. 775 200 227, www.zirafa-centrum.cz